GOOGLE SEARCH
 

 

 

 การใช้กล่องข้อความ Text Box


•เลือกเมนู แทรก

• คลิกที่ กล่องข้อความ แล้วเลือก วาดกล่องข้อความ

• ทำการวาดกล่องข้อความลงในหน้ากระดาษพื้นที่ทำงาน ก็จะได้กล่องข้อความขึ้นมา ใต้แถบเมนูจะมีรูปแบบ การปรับแต่งกล่องข้อความ ขึ้นมาให้ใช้ ซึ่งเราสามารถ พิมพ์ข้อความลงไปได้เลย หรือ ทำการปรับแต่งรูปแบบให้สวยงาม


• ในส่วนการปรับแต่งกล่องข้อความในลักษณะต่างๆมีดังนี้

******************************************